dr inż. Paweł Pawlak

Stawiam na racjonalne zarządzanie!


Kilka słów o mnie

Istnieje wiele metodyk zarządzania projektami. Stanowią one zbiór pewnych wytycznych, kroków postępowania, zasad sporządzania dokumentacji etc. Umiejętne dobranie metodyki do danego projektu i konsekwentne realizowanie go zgodnie z przyjętymi zasadami pomaga w jego skutecznym przeprowadzeniu. Zauważyć jednak trzeba, że w Polsce w zdecydowanej większości przedsiębiorstw nie są stosowane żadne metodyki do zarządzania projektami. Zarządzanie projektami opierane jest na doświadczeniu oraz na intuicji menedżerów. Pojawia się oczywiście pytanie: czy można skutecznie zarządzać projektami, nie opierając się na sprawdzonych metodykach? Według mnie – można. Warto jednak zastosować pewne zasady, które to zarządzanie ułatwią i pomogą doprowadzić projekt do szczęśliwego końca.

Czytaj więcej

Wskaźnik rotacji aktywów (z ang. Asset Turnover)

Wzór:

Wartość tego wskaźnika obrazuje jaki przychód został wytworzony przez jednostkę pieniężną aktywów. Mierzymy więc efektywność (wydajność) wykorzystania aktywów przez firmę (innymi słowy produktywność aktywów). Generalnie – im większa wartość tego wskaźnika, tym lepiej. Wszystko jak zwykle zleży jednak od branży. W branżach kapitałochłonnych (np. przemysł wydobywczy) wartości tego wskaźnika będą stosunkowo mniejsze. Istotna jest dynamika zmian wartości tego wskaźnika, jeśli jego wartość maleje, może to oznaczać nadmierne inwestycje.

Czytaj więcej

Wskaźnik bieżącej płynności finansowej (z ang. Current Ratio CR)

Wzór:

Wartość tego wskaźnika odpowiada na pytanie o pokrycie aktywami bieżącymi zobowiązań bieżących. Czy ich upłynnienie pozwoli na spłatę tychże zobowiązań (wartość wskaźnika większa lub równa 1), ewentualnie w jakim stopniu? Przez zobowiązania bieżące rozumiemy tutaj np. zobowiązania wobec kontrahentów (o charakterze krótkoterminowym) oraz wszelkie inne krótkookresowe zadłużenia.

Czytaj więcej

Próg rentowności (z ang. Break-Even Point BEP) to taki poziom sprzedaży, przy którym zysk jest równy 0. Tzn. nie ponosimy strat, ale jednocześnie nie wypracowujemy zysków. Próg rentowności może być wyrażany wartościowo (w jednostkach pieniężnych) lub ilościowo. Stosunkowo łatwo obliczyć próg rentowności dla firm, które oferują tylko jeden produkt. Przy produkcji wieloasortymentowej, obliczenia stają się nieco bardziej skomplikowane.

Jeśli sprzedajemy tylko jeden produkt:

Czytaj więcej

Margines bezpieczeństwa informuje nas o ile może spaść poziom sprzedaży, żebyśmy osiągnęli próg rentowności (punkt, w którym zysk firmy jest równy 0, czyli firma nie generuje ani zysków ani strat). Oceniamy w ten sposób ryzyko prowadzenia działalności (na bardzo podstawowym poziomie). Im mniejsza wartość marginesu bezpieczeństwa, tym ryzyko jest większe.

Jest to bardzo proste pojęcie, jego zrozumienie nie wymaga specjalistycznej wiedzy z dziedziny finansów.

Czytaj więcej

Ideę dźwigni finansowej można przedstawić dosłownie w kilku słowach, nie jest to zbyt skomplikowane pojęcie.

Dźwignię finansową można ująć najogólniej jako różnicę pomiędzy tym jak zyskowne są kapitały własne oraz majątek przedsiębiorstwa. Czy zatem dźwignia finansowa może być mniejsza od zera, czyli ujemna? Niestety, tak też się zdarza. Może być tak, jeśli np. płacimy duże odsetki od kapitałów obcych, tzn. jeśli rentowność aktywów jest niższa od kosztów zadłużenia zewnętrznego. W przeciwnym razie wystąpi zjawisko dodatniego efektu dźwigni finansowej. Rezultatem jest zwiększenie rentowności kapitału własnego.

Czytaj więcej