Podstawowe wskaźniki analizy finansowej cz. 5 – wskaźniki płynności


Wskaźnik bieżącej płynności finansowej (z ang. Current Ratio CR)

Wzór:

Wartość tego wskaźnika odpowiada na pytanie o pokrycie aktywami bieżącymi zobowiązań bieżących. Czy ich upłynnienie pozwoli na spłatę tychże zobowiązań (wartość wskaźnika większa lub równa 1), ewentualnie w jakim stopniu? Przez zobowiązania bieżące rozumiemy tutaj np. zobowiązania wobec kontrahentów (o charakterze krótkoterminowym) oraz wszelkie inne krótkookresowe zadłużenia.

Docelowa wartość tego wskaźnika będzie różna w zależności od branży. Wielu menedżerów wskazuje, że najlepszą wartością tego wskaźnika jest 2, tzn. iż aktywa bieżące (czyli takie, które w ciągu jednego roku mogą zostać zamienione na środki pieniężne np. zapasy, należności krótkoterminowe, inwestycje krótkoterminowe) są dwukrotnie większe niż bieżące zobowiązania. Wartość tego wskaźnika obrazuje wiarygodność firmy dla jej kontrahentów. Jeśli jednak wartość tego wskaźnika jest zbyt wysoka, wówczas może to oznaczać np. zbyt duży poziom zapasów.

Istotne jest również to, jakie zapasy posiadamy (czy faktycznie jesteśmy w stanie je sprzedać) oraz to, czy należności są realnie „ściągalne”.

Wskaźnik szybkiej płynności finansowej (z ang. Quick Ratio QR)

Wzór:

Jest to podobny wskaźnik do poprzedniego, z tym że w liczniku występują płynne aktywa bieżące. Czy mamy ich wystarczająco dużo, by pokryć zobowiązania bieżące? Czy ten rodzaj zobowiązań jesteśmy w stanie spłacić w ciągu stosunkowo krótkiego czasu? Do płynnych aktywów bieżących możemy zaliczyć zarówno inwestycje krótkoterminowe (np. lokaty, papiery wartościowe), jak i należności krótkoterminowe.

Jeśli wartość tego wskaźnika wynosi poniżej 1, wówczas może okazać się, że mamy problem z płynnością finansową w firmie. Należy wtedy podjąć odpowiednie działania zmierzające do podwyższenia wartości tego wskaźnika. Być może jednak posiadamy zapasy, które łatwo nam będzie sprzedać, wtedy wartość QR bliska 1, np. 0,8 też może okazać się bezpieczna.

Print Friendly, PDF & Email