Próg rentowności


Próg rentowności (z ang. Break-Even Point BEP) to taki poziom sprzedaży, przy którym zysk jest równy 0. Tzn. nie ponosimy strat, ale jednocześnie nie wypracowujemy zysków. Próg rentowności może być wyrażany wartościowo (w jednostkach pieniężnych) lub ilościowo. Stosunkowo łatwo obliczyć próg rentowności dla firm, które oferują tylko jeden produkt. Przy produkcji wieloasortymentowej, obliczenia stają się nieco bardziej skomplikowane.

Jeśli sprzedajemy tylko jeden produkt:

BEPilośćilościowy próg rentowności

KS – koszty stałe

p – cena jednostkowa sprzedaży produktu

kzj – jednostkowy koszt zmienny

m – marża brutto produktu (m=p- kzj)

Zastanówmy się przez chwilę skąd wziął się powyższy wzór?

Zauważmy, że:

x – ilość sprzedanych produktów.

Czyli od przychodów ze sprzedaży (p*x) odejmujemy koszty zmienne (kzj*x) oraz koszty stałe (KS).

Obliczenia mamy prowadzić w sytuacji, gdy zysk jest równy 0, więc:

Czyli wielkość sprzedaży odpowiada ilościowemu progowi rentowności (x= BEPilość).

Obliczmy teraz wartościowy próg rentowności:

BEPwartość – wartościowy próg rentowności

Generalny wzór (niezależnie od tego, czy sprzedajemy tylko jeden produkt, czy też więcej) na wartościowy próg rentowności wygląda następująco:

CM% – wkład na pokrycie kosztów stałych (z ang. Contribution Margin CM) wyrażony procentowo.

Stosując powyższy wzór odpowiadamy na pytanie o wartość sprzedaży, przy której zysk będzie równy 0 (pokrywamy koszty zmienne oraz koszty stałe w danym okresie). Jest to jednak dość generalna odpowiedź, nie uzyskujemy odpowiedzi na pytanie o strukturę sprzedaży (przy sprzedaży wieloasortymentowej). Znając jednak procentowy udział w sprzedaży poszczególnych produktów (w sprzedaży ogółem) możemy orientacyjnie wyliczyć także ich procentowy udział w wartościowym progu rentowności.

Print Friendly, PDF & Email