Do poczytania


Istnieje wiele metodyk zarządzania projektami. Stanowią one zbiór pewnych wytycznych, kroków postępowania, zasad sporządzania dokumentacji etc. Umiejętne dobranie metodyki do danego projektu i konsekwentne realizowanie go zgodnie z przyjętymi zasadami pomaga w jego skutecznym przeprowadzeniu. Zauważyć jednak trzeba, że w Polsce w zdecydowanej większości przedsiębiorstw nie są stosowane żadne metodyki do zarządzania projektami....

Czytaj więcej

Jak efektywnie tworzyć, wykorzystywać oraz odczytywać wykresy Gantta? Poniżej znajduje się przykładowy wykres Gantta dla jakiegoś fikcyjnego projektu: Tak na marginesie wspomnę, że do sporządzania wykresów Gantta stosuję zazwyczaj darmowy program GanttProject. Zobaczmy, co znajduje się na wykresie. Projekt składa się z 4 etapów. Etap pierwszy zaczyna się 20.02.2018, etap czwarty ma zakończyć się 26.03. Etap pierwszy oraz drugi mogą...

Czytaj więcej

Wskaźnik rotacji aktywów (z ang. Asset Turnover) Wzór: Wartość tego wskaźnika obrazuje jaki przychód został wytworzony przez jednostkę pieniężną aktywów. Mierzymy więc efektywność (wydajność) wykorzystania aktywów przez firmę (innymi słowy produktywność aktywów). Generalnie – im większa wartość tego wskaźnika, tym lepiej. Wszystko jak zwykle zleży jednak od branży. W branżach kapitałochłonnych (np. przemysł wydobywczy) wartości tego...

Czytaj więcej

Wskaźnik ogólnego zadłużenia (stopa zadłużenia) Wzór: Czasem nazywany wskaźnikiem obciążenia majątku zobowiązaniami. Znając wartość tego wskaźnika, odpowiadamy na pytanie o udział zobowiązań ogółem w sumie aktywów przedsiębiorstwa, czyli czy stanowią one zabezpieczenie dla zobowiązań. Warto podkreślić, że analizujemy tutaj całość zobowiązań, a więc bierzemy pod uwagę zobowiązania krótkoterminowe oraz długoterminowe. Im wyższa wartość...

Czytaj więcej

Wskaźnik bieżącej płynności finansowej (z ang. Current Ratio CR) Wzór: Wartość tego wskaźnika odpowiada na pytanie o pokrycie aktywami bieżącymi zobowiązań bieżących. Czy ich upłynnienie pozwoli na spłatę tychże zobowiązań (wartość wskaźnika większa lub równa 1), ewentualnie w jakim stopniu? Przez zobowiązania bieżące rozumiemy tutaj np. zobowiązania wobec kontrahentów (o charakterze krótkoterminowym) oraz wszelkie inne krótkookresowe...

Czytaj więcej

Próg rentowności (z ang. Break-Even Point BEP) to taki poziom sprzedaży, przy którym zysk jest równy 0. Tzn. nie ponosimy strat, ale jednocześnie nie wypracowujemy zysków. Próg rentowności może być wyrażany wartościowo (w jednostkach pieniężnych) lub ilościowo. Stosunkowo łatwo obliczyć próg rentowności dla firm, które oferują tylko jeden produkt. Przy produkcji wieloasortymentowej, obliczenia stają się nieco bardziej skomplikowane....

Czytaj więcej