dr inż. Paweł Pawlak

Stawiam na racjonalne zarządzanie!


Kilka słów o mnie

ROI – Return on Investment, stopa zwrotu z inwestycji.

Wzór:

Wartość wskaźnika zwrotu z inwestycji obrazuje to, jakie zyski (albo straty) zostały uzyskane w zestawieniu z całością inwestycji poniesionych przez właścicieli, udziałowców. Przez inwestycje rozumie się tutaj zarówno zadłużenie, jak również majątek firmy. Czyli, im wyższy wynik tak wyliczanego ROI, tym lepiej. Jest to jeden z podstawowych wskaźników analizy finansowej przedsiębiorstw. ROI można porównywać do stóp zwrotu z alternatywnych inwestycji na rynkach finansowych. Inwestor może bowiem zestawiać faktyczne (lub prognozowane ROI) z danej firmy, ze spodziewanymi stopami zwrotu z innych inwestycji, których może dokonać.

Czytaj więcej

ROA – Return on Assets, wskaźnik rentowności aktywów.

Inaczej stopa zwrotu z aktywów.

Wzór:

Wartość tego wskaźnika informuje o tym, jak skutecznie (efektywnie) wykorzystywane są aktywa firmy (czyli jej majątek), czy inwestycje w aktywa były trafne. Generalnie, im wyższy wynik procentowy uzyskujemy – tym lepiej. Należy jednak brać także po uwagę m.in. podjęte ryzyko w danym okresie oraz to, czy menedżerowie nie chcieli osiągnąć w sposób sztuczny wysokiego wyniku wskaźnika rentowności aktywów po to, by wypracować wyższe premie. ROA obliczany jest zazwyczaj w skali roku. Oczywiście, jego interpretacja zależy od branży, fazy rozwoju firmy, uwarunkowań zewnętrznych. Konieczna jest także analiza dynamiki zmian wartości tego wskaźnika (porównanie z wynikami z lat ubiegłych). Znając (na ogół jawne) sprawozdania finansowe spółek konkurencyjnych możemy dokonywać porównań wyników (zastosujemy wtedy benchmarking zewnętrzny). Należy jednak pamiętać, że będziemy posługiwali się zyskiem księgowym, który jest podatny na manipulacje i jest zależny od przyjętej wewnętrznej polityki rachunkowości.

Czytaj więcej

Istnieje wiele rodzajów zmian. Autorzy wymieniają nieraz po kilkanaście kryteriów, zgodnie z którymi dokonują ich klasyfikacji. W poniższym artykule opiszę (jak zwykle subiektywnie) najważniejsze (z punktu widzenia zarządzania) rodzaje zmian.

Czytaj więcej

Kaizen – słowo to występuje w wielu opracowaniach dotyczących zarządzania przedsiębiorstwem. Chciałem napisać krótki artykuł na ten temat, mam bowiem nieodparte wrażenie, że pojęcie to jest nie do końca właściwie rozumiane. Co więcej, wielu przedsiębiorców chwali się wdrożeniem tej idei. Jej właściwa implementacja jest jednak dużo trudniejsza niż się wydaje. Chciałbym podzielić się moimi kilkoma refleksjami dotyczącymi filozofii kaizen.

Czytaj więcej

W niniejszym artykule skoncentruję się na systemie motywacyjnym, opartym o premie pieniężne. Wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że dla pracowników coraz większego znaczenia nabierają kwestie pozapłacowe – możliwości rozwoju, dokształcania się, zachowanie zdrowych proporcji między pracą a czasem wolnym etc. Wydaje się jednak (potwierdzają to badania), że cały czas premie natury finansowej odgrywają kluczową rolę w dodatkowym motywowaniu pracowników do wzmożonego wysiłku. Tym bardziej, że w Polsce poziom płac nadal jest na dużo niższym poziomie niż w wielu krajach Europy Zachodniej, przez co kwestie finansowe jeszcze długo będą odgrywały kluczową rolę, jeśli chodzi o aspekt motywowania.

Czytaj więcej

Prognozowanie kroczące (z ang. rolling forecasting) to niezwykle proste, bardzo użyteczne i… wyjątkowo rzadko stosowane w Polsce narzędzie wspomagające zarządzanie. O niewykorzystywaniu go w codziennej działalności w naszych przedsiębiorstwach decyduje moim zdaniem brak wiedzy o jego istnieniu. Nie znajduję innego wytłumaczenia. Na świecie organizowane są konferencje poświęcone temu instrumentowi, powstaje mnóstwo opracowań na jego temat, pojawiają się poradniki. W Polsce nie pisze się o nim prawie wcale. Czas to zmienić!

Czytaj więcej