Posty z tagiem "economic value added"


W niniejszym artykule skoncentruję się na systemie motywacyjnym, opartym o premie pieniężne. Wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że dla pracowników coraz większego znaczenia nabierają kwestie pozapłacowe – możliwości rozwoju, dokształcania się, zachowanie zdrowych proporcji między pracą a czasem wolnym etc. Wydaje się jednak (potwierdzają to badania), że cały czas premie natury finansowej odgrywają kluczową rolę w dodatkowym motywowaniu pracowników do wzmożonego wysiłku. Tym bardziej, że w Polsce poziom płac nadal jest na dużo niższym poziomie niż w wielu krajach Europy Zachodniej, przez co kwestie finansowe jeszcze długo będą odgrywały kluczową rolę, jeśli chodzi o aspekt motywowania.

Czytaj więcej
1.      Wartości Przywiązuj ludzi do wspólnej sprawy, a nie do centralnego planu.

Jak należy rozumieć w tym kontekście centralny plan? Jest nim oczywiście budżet główny przedsiębiorstwa. Czym zatem jest budżet główny (master budget)? Stanowi on zazwyczaj podsumowanie wszystkich budżetów, które zostały sporządzone dla danej firmy na określony czas. W przypadku budżetowania operacyjnego (najczęściej stosowanego), jest to okres jednego roku. W budżecie głównym mogą znaleźć się także sprawozdania finansowe pro forma, które są specyficznym przewidywaniem przyszłości – pokazują one, jak sprawozdania te będą wyglądały, jeśli zrealizowane zostaną w przyjętym kształcie wszystkie budżety.

Czytaj więcej
8. Nagrody Nagrody uzależniaj od relatywnych osiągnięć, a nie od osiągnięcia ściśle określonych celów

Wielokrotnie podczas opisywania poprzednich zasad wspominałem o premiach, czy inaczej nagrodach dla pracowników. Co prawda, można znaleźć coraz więcej badań naukowych wskazujących na to, że motywacje osób zatrudnionych wynikają nie tylko z wysokości wynagrodzeń (w tym z dodatków), ale także ze stawianych im wyzwań, pozwalania na samodzielne podejmowanie decyzji etc. Niemniej jednak okresowe premie pozostają niezwykle ważnym motywatorem, zwłaszcza na niższych stanowiskach.

Czytaj więcej