Posty z tagiem "system motywacyjny"


W niniejszym artykule skoncentruję się na systemie motywacyjnym, opartym o premie pieniężne. Wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że dla pracowników coraz większego znaczenia nabierają kwestie pozapłacowe – możliwości rozwoju, dokształcania się, zachowanie zdrowych proporcji między pracą a czasem wolnym etc. Wydaje się jednak (potwierdzają to badania), że cały czas premie natury finansowej odgrywają kluczową rolę w dodatkowym motywowaniu pracowników do wzmożonego wysiłku. Tym bardziej, że w Polsce poziom płac nadal jest na dużo niższym poziomie niż w wielu krajach Europy Zachodniej, przez co kwestie finansowe jeszcze długo będą odgrywały kluczową rolę, jeśli chodzi o aspekt motywowania.

Czytaj więcej
1.      Wartości Przywiązuj ludzi do wspólnej sprawy, a nie do centralnego planu.

Jak należy rozumieć w tym kontekście centralny plan? Jest nim oczywiście budżet główny przedsiębiorstwa. Czym zatem jest budżet główny (master budget)? Stanowi on zazwyczaj podsumowanie wszystkich budżetów, które zostały sporządzone dla danej firmy na określony czas. W przypadku budżetowania operacyjnego (najczęściej stosowanego), jest to okres jednego roku. W budżecie głównym mogą znaleźć się także sprawozdania finansowe pro forma, które są specyficznym przewidywaniem przyszłości – pokazują one, jak sprawozdania te będą wyglądały, jeśli zrealizowane zostaną w przyjętym kształcie wszystkie budżety.

Czytaj więcej
2. Zarządzanie Zarządzaj poprzez wspólne sprawy oraz zdrowy rozsądek, a nie przez szczegółowe zasady i plany

Zasada ta jest rozwinięciem założenia nr 1 koncepcji Beyond Budgeting, mówiącego o przywiązywaniu pracowników do wspólnych spraw, ale nie do budżetów. Tu akcent położony jest przede wszystkim na zarządzaniu oraz na zdrowym rozsądku (który z zarządzaniem jak się okazuje powinien mieć trochę wspólnego).

Czytaj więcej
3. Transparentność Spraw, by informacje były powszechnie dostępne, przejrzyste

Zasada ta jest niezwykle ciekawa, stanowi fundament idei Beyond Budgeting. A jednocześnie dla wielu polskich menedżerów może stanowić ogromne wyzwanie. W Polsce bowiem nie mamy tradycji dzielenia się informacjami w firmie. Najważniejsze dane zastrzeżone są dla kierownictwa wyższego szczebla, osoby pracujące na niższych stopniach hierarchii organizacyjnej często jedynie domyślają się jak wygląda sytuacja, jakie są wyniki przedsiębiorstwa, jakie są plany. Bardzo często podwładnym nie tłumaczy się przyczyn podejmowania decyzji.

Czytaj więcej
6. Odpowiedzialność Oprzyj odpowiedzialność na kryteriach holistycznych oraz na wzajemnych porównaniach, a nie na relacjach hierarchicznych

Zacznijmy może od odpowiedzialności opartej na kryteriach holistycznych. Zarządzanie przez budżety koncentruje się przede wszystkim na analizie odchyleń poszczególnych kategorii kosztów oraz przychodów. Na początku okresu budżetowego przyjmowane są docelowe wartości tych wszystkich istotnych dla danego ośrodka odpowiedzialności kategorii. Czasem określane są także dopuszczalne odchylenia wartości tych kategorii, które nie będą powodowały żadnych negatywnych konsekwencji. Na koniec okresu budżetowego (zazwyczaj niestety dopiero po roku) przeprowadzana jest analiza odchyleń. Czyli porównuje się faktyczne koszty i/lub przychody do tych, które zostały wcześniej założone. Każdy koszt oraz przychód rozpatrywany jest często osobno. Jeśli nie mieści się on w przyjętym limicie – należy się z tego wytłumaczyć, możliwe też są inne przyjęte w danym przedsiębiorstwie konsekwencje.

Czytaj więcej